top
nederlandse versie zeilboot verhuur andijk   deutsche Seite Andijk Segelyacht Charter   English website Andijk Yachtcharter  
Andijk Jacht Verhuur
Zeilboot huren IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee
IJsselmeer
Markermeer
Waddenzee
Home  >>  huurvoorwaarden zeilboot verhuur
Huurvoorwaarden zeilboot verhuur Andijk Zeiljacht Verhuur
1 Reservering / Betaling bij huren zeilboot
1.1 Na boeking wordt het huurcontract aan de huurder per e-mail toegestuurd. Het huurcontract dient binnen 5 dagen door de huurder ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, te worden teruggestuurd.
1.2 Na toezending van het huurcontract door AJV dient 50 % van de totale huursom binnen 5 dagen op de bankrekening van AJV te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken vr de aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven.
1.3 Bij boekingen binnen een kortere periode dan 4 weken, dient de totale huursom na ondertekening van het huurcontract te worden voldaan.
1.4 Bij de totale huursom is de waarborgsom niet inbegrepen. Deze dient bij aanvang van de huurperiode contant te worden voldaan, of voor aanvang te worden overgemaakt op het rekeningnummer van AJV.

2 Ontbinding van het huurcontract
AJV behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren met het schip en/of grove nalatigheid door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.

3 Beschikbaarstelling zeilboot
3.1 Verhuurder verplicht zich de zeilboot in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen. De verhuurder heeft t.b.v de huurder voor de zeilboot een WA- en Cascoverzekering afgesloten inclusief verhuurdekking.
3.2 De huurder legitimeert zich voor de afvaart bij verhuurder middels een legitimatiebewijs. Zonder deze legitimatie kan geen schip worden meegegeven!
3.3 De verhuurder dient vr de aanvang van de huurperiode de huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en deze schriftelijk voor de huurder vast te leggen.
3.4 De huurder dient het zeiljacht voor overname aan de hand van de aanwezige inventaris en checklijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen aan de zeilboot dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld op de checklijst worden geacht na de overname te zijn ontstaan en komen voor rekening van de huurder, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

4 Teruggave van de zeilboot
4.1 De huurder dient aan het einde van de verhuurperiode de zeilboot met volle water- en brandstoftanks in te leveren.
4.2 De zeilbooot wordt door de huurder tijdig, vr het aflopen van de verhuurperiode in de thuishaven teruggebracht. Bij niet tijdige terugkomst in de thuishaven zullen de kosten voor deze vertraging, ook t.a.v. eventuele wachtende volgende huurders, voor rekening zijn van de huurder. Na het aflopen van de contractuele huurperiode is verhuurder gerechtigd 5% van de weekprijs per uur in rekening te brengen wanneer de huurder zonder melding het zeiljacht te laat retourneert. Bij het te laat retourneren met melding hiervan door de huurder en na akkoord van de verhuurder is verhuurder gerechtigd 2% van de weekhuurprijs per uur in rekening te brengen.
4.3 Laat de huurder het zeiljacht op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport, reizen, arbeidsloon en vertraging (ook ten aanzien van evt. wachtende opvolgende huurders) voor rekening van de huurder.
4.4 Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht
4.5 Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden aangegeven en te worden vergoed.
4.6 Bij twijfelgevallen of bij moeilijk interpreteerbare schade behoudt verhuurder zich het recht voor de waarborgsom op een later tijdstip terug te betalen evt. met vermindering van gemaakte kosten en/of schade(s). Dat geldt ook ingeval de zeilboot met schemerlicht of in het duister wordt ingeleverd, hetgeen de eindcontrole belemmert.
4.7 Het zeiljacht wordt door de huurder, aan de hand van de inventaris en checklijst, aan de huurder overgedragen.

5 Schade of pech aan de zeilboot
5.1 Bij elke schade door pech, verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het zeiljacht, inventaris en toebehoren, neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder.
5.2 De huurder stelt de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
5.3 Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en/of onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en in dat geval de schade gedekt wordt door de lopende verzekering van het schip. De huurder dient in zijn eigen belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp. Wij raden de huurder aan een waarborg / gevolgschadedekking verzekering van Unigarant af te sluiten.
5.4. Ingeval van stranding dient de huurder onverwijld en terstond ten eerste contact op te nemen met verhuurder. Het eigenmachtig organiseren en accepteren van enige vorm van sleephulp uitgevoerd door een daartoe bevoegd en gespecialiseerd bedrijf, zonder toestemming en/of inmenging van verhuurder geschiedt geheel op kosten van de aanvrager c.q. de huurder, zonder enig recht op dekking van de kosten door de lopende verzekering van de zeilboot. Het accepteren van sleephulp van daartoe niet bevoegde derden is met nadruk niet toegestaan! De enige uitzondering hierop van kracht, zijn die gevallen van acute nood, waarbij gevaar dreigt voor het welzijn van het zeiljacht, haar opvarenden, het milieu, andere schepen en/of hun opvarenden. Verhuurder dient te allen tijde gewaarschuwd te worden van iedere vorm van calamiteit dan ook, op ieder mogelijk uur van het etmaal!
5.5 Indien noodzakelijke reparatie, welke het gevolg is van schade, ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt, heeft de huurder recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met de zeilboot kan varen.

6 Algemeen
6.1 Het is de huurder van de zeilboot o.a. niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van AJV:
- met meer bemanningsleden op het zeiljacht te verblijven, dan diegenen, welke op het reserveringsformulier zijn opgegeven.
- aan wedstrijden deel te nemen.
- huisdieren aan boord van het zeiljacht te houden.
- veranderingen aan het zeiljacht en/of uitrusting aan te brengen.
- uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden.
      Het varen op het IJsselmeer is tot windkracht 6 toegestaan.
      voor de Waddenzee en Noordzee geldt een maximum van windkracht 5.
- s nachts te varen.
      Onder ''s nachts' wordt verstaan: de periode tussen een half uur na zonsondergang en een halfuur vr zonsopgang.
      Uiterlijk een half uur na zons- ondergang dient de zeilboot een haven binnen te zijn gelopen c.q. afgemeerd te liggen.
- telefoongesprekken te voeren per marifoon.
- andere vaartuigen te slepen.
- De zeilboot onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen.
6.2 Gebruik marifoon; evt. opgelegde boetes t.g.v. ongeoorloofd gebruik zijn voor rekening van de huurder c.q. veroorzaker.
6.3 De huurder dient goede nota te nemen van de aan boord van de schepen aanwezige scheepsinformatie c.q. aanvullende boordreglementen
6.4. Kosten, welke direct verband houden met het gebruik van de zeilboot, o.a. haven- , brug-, sluis- en liggelden, brandstof en verlichting e.d., komen voor rekening van de huurder.
6.5 De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten hoger zijn dan het bedrag van 115 euro, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming te worden gevraagd van de verhuurder, tenzij dit door deze omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt uitsluitend op vertoon van gespecificeerde notas. Vervangen onderdelen neemt de huurder mee terug, tenzij dit onmogelijk is.
6.6 De huurder verklaart dat over voldoende vaarervaring wordt beschikt, met het zeiljacht en de uitrusting als een goed schipper om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.

7 Annulering
7.1 Bij annulering is verschuldigd: - tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de totale huursom,
- van 12 tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom,
- vanaf 6 weken tot 1 dag vr de aanvang van de huurperiode: 95% van de totale huursom,
- vanaf de aanvangsdatum: 100%.

8 Klachten
8.1 Klachten, welke betrekking hebben op de handelswijze van de verhuurder en klachten ten aanzien van de technische staat, inventaris en/of uitrusting van het schip, dienen rechtstreeks bij de verhuurder te worden ingediend. Klachten dienen binnen 24 uur na constatering aan de verhuurder te worden doorgegeven.
Andijk Jacht Verhuur  yachtcharter andijk - zeilboot verhuur aan het ijsselmeer
 
Contact
Andijk Zeiljacht Verhuur
Nieuwe Haven 5
1619 JW Andijk
Tel. 0653868689 / 0651070055
info@andijkjachtverhuur.nl